شرکت صدرا با اتکاء به دانش فنی و بهره مندی از تیم مجرب کارشناسان حرفه ای آموزش دیده و متخصص، قادر به انجام خدمات خاص مشتریان در زمینه فناوری اطلاعات را برای سازمان های بزرگ در سراسر کشور می باشد. خدمات خاص شرکت به شرح زیر می باشد:

توسعه و پشتیبانی نرم افزار های مشتری

مدیریت پروژه

نظارت پروژه