مدیریت پروژه، تلفیق علم، هنر و فن است و به منظور انجام فعالیت‌های آماده‌سازی، نظارت و اجرای پروژه طرح‌ریزی شده‌است. ویژگی اصلی تخصصی مهندسی مدیریت پروژه، ماهیت بین رشته‌ای آن است. مدیریت پروژه، فرآیند طراحی، سازماندهی، تعیین وظایف، نظارت، پیاده سازی، رهبری و هدایت یک پروژه می باشد. برای مدیریت پروژه روش‌ها و طرح‌های بسیاری وجود دارد که بسته به نوع پروژه و شرایط ویژه آن اتخاذ می‌شود. اولین وظیفه مدیر پروژه این است که هدف پروژه را تعیین نماید، به بیان دیگر، وی باید بتواند با شرح دقیقی از جزئیات نتیجه پروژه را پیش بینی و با یک برنامه‌ی زمانی صحیح، وظایف هر کدام از اعضای گروه را مشخص و برای هر وظیفه‌ی خاص، فرجه‌ی زمانی تعیین کند. مدیر پروژه در کنار برنامه‌ی زمانی، باید بودجه را هم تعیین کند. بودجه باید به گونه‌ای مشخص شود که بتواند هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی را نیز پوشش دهد. پس از شروع پروژه، مدیر پروژه باید مطمئن شود که همه‌ی اعضای گروه، منابع مورد نیاز برای رسیدن به اهداف‌شان را در اختیار دارند. مدیریت پروژه شامل فرآیند طراحی، سازماندهی، تعیین کارکنان، نظارت، کنترل، رهبری و هدایت یک پروژه می باشد. به طورکلی می توان فرآیند حرکت و پیشرفت یک پروژه را از بدو شروع تا اختتام، فرآیند مدیریت و کنترل آن پروژه تلقی نمود. در حقیقت متدولوژی مدیریت و کنترل روند پیشرفت پروژه، چرخه تولد و انتهای آن را قبل از اجراء به تصویر خواهد کشید و مسیری واضح و مشخص در پیش روی مدیریت و قسمت اجرائی پروژه قرار خواهد داد. موثرترین تاثیر آن جلوگیری از صرف هزینه های اضافی و بروز مشکلات احتمالی خواهد بود. از طرفی متدولوژی مدیریت پروژه پروتکل واضح و مشخصی را برای مجری و کارفرمای پروژه تعریف می کند و قبل از شروع پروژه از بروز اختلالات حقوقی و حقیقی جلوگیری خواهد کرد.

به طور کلی میتوان گفت مدیریت دقیق و درست پروژه با بودجه مصوب و کیفیت مطلوب و اجرای فرآیندهای آن به صورت پایدار و اثربخش از اصولی ترین بخش ها جهت پیاده سازی و دستیابی به نتایج مورد انتظار پروژه است. با توجه به اهمیت پروژه های IT  نحوه نگرش مدیریتی و کنترلی به این پروژه ها بر اساس استاندارد مصوب و مشخصی تعریف می شود. در شرکت صدرا این نگرش برپایه راهنمای PMBOK معرفی می گردد.